Padrag története 1

(a kezdetektől 1961-ig)

Vissza a kezdőoldalra!

 1. "Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Rendelem én, a keresztény István, egyszersmind Ungria királya, megalapítván, berendezvén és megszilárdítván a szentséges Istenanya székhelyi monostorát Veszprémben és benne összegyűjtvén apácák seregét ...; és adok ennek a monostornak kilenc falut földjeikkel együtt: Szagarvrien és Máma és Szandro és Knisza és Tzitum és Szamtag és Padrugo és Zalészi és Grintzari; és több másokat adok a szentséges Istenanya székhelyi monostorának, hogy míg áll az ég és a föld, a monostoréi legyenek ..."

Az alábbiak közül melyik falu Padrag?

Máma B
Szamtag D
Padrugo T

 2.Sok-sok névváltozata volt a falunak.
Vajon ezek igazak?

1109-1342 – Villa Podrug, Podruc, Podragh, Poss Pudrug, Podrug B
1378-1488 – Potrugh, Podrogh, Padragh, Padrag D
1488-ban – Padrag és utána már mindig Padrag T

 3. Ki/kik nem volt/voltak Padrag földesurai?

1109-1562 – a veszprémvölgyi apácák B
1563-1566 – Mahmud szilidárja D
1567-1625 – a veszprémvölgyi apácák T
1626-1703 – II. Mohamed oszmán uralkodó P

 4.A helyi "vallásháborúk" néhány eseménye:

  1. A falut birtokló győri jezsuiták helyi képviselője, páter Czelles elkergeti (kivereti a faluból) a többségi reformátusok prédikátorát, Szokolai Istvánt, s római katolikus plébánost állít a helyére.
  2. A Rákóczi szabadságharc alatt a protestánsok kiűzik birtokukról és a plébániáról a jezsuitákat.
  3. I. József király elrendeli: a protestánsok kötelesek visszaadni a katolikusoknak az elvett birtokot és a paplakot. (Nem történt meg!)
  4. A jezsuiták (csellel) visszaveszik a templomot a reformátusoktól és helyreállíttatják. Ez időtől kezdve a reformátusok csak a parókián tarthatnak istentiszteletet, de ott is igen sok háborgatást kell elszenvedniük.

Melyik négy évszám illeszkedik a fenti négy eseményhez?

1600, 1603, 1609, 1649 B
1700, 1703, 1709, 1749 D
1800, 1803, 1809, 1849 T

 5. A falvakat sokszor látogatja a "vörös kakas". Padrag is megpróbál ez ellen védekezni. 1882-ban tűzifecskendőt vásárol a község, Valser budapesti gyárostól, 600 forint vételárért. 1900-ben felmérik a községi kötelezett tűzoltóság felszereltségét. A 110 lakóházban élő 817 lakosú faluban van: 61 kút, 40 lófogat, 55 marhafogat, egy megfelelő, 81 fős tűzoltócsapat. Parancsnoka: Simon Benő, alparancsnok: Németh Gábor, szolgálatvezető segédtiszt: Cséri Gábor. A fölszerelés értéke: 2030 korona, a szertár értéke: 1000 korona.

Az alábbi hírek melyike hamis?

1871 – Ebben az esztendőben nagy szomorúság köszönt Padragra, lángok martaléka lesz, leég majdnem az egész falu, templomával, egyházi épületeivel együtt. B
1893 – A veszprémi áprilisi nagy tűzvész - amelyben 152 épület vált hamuvá - károsultjainak megsegítésére megmozdul szinte az egész ország. Padrag 16 forint 6 krajcárt adományoz. D
1894 – Egy orkánszerű szél következtében tűz üt ki Padragon, amely a körjegyzői lakot és a kocsma épületét teljesen elhamvasztja. Schill János jegyző kára 6000 forint. T
1895 – Ismeretlen személyek egyszerre hat helyen felgyújtják a községet. A szélviharban, az álmából felriadó lakosság szinte megbénul, oltásra nem is gondol. 30 ház kivételével, az egész község leég. Emberéletben - szerencsére - nem esik kár, de sokan szenvednek égési sérülést. P
1904 – Kigyullad és leég Lélek János lakóháza és pajtája. A tüzet a károsult 4 éves fia okozta. A kár 5000 korona. V
1908 – Kigyullad és leég Cseh István háza. A tüzet B. Istvénné gondatlansága okozta, aki az égő parazsat a kútba önti.

 6.1831 Padragot is eléri az országos kolerajárvány.
Melyik állítás igaz?

Padragon 88 napig tart a járvány. B
A járványban 100 személy hal meg. D
A kolerajárványt még ez évben pestis követi. T

 7.1916 június 11: fekete himlő járvány "látogatja meg" a községet.
Melyik állítás lehet valószínű?

12 halottja van a járványnak. B
50 felnőtt és 22 gyermek halt meg. D
200 férfi, 300 nő áldozata volt a himlőnek. T
A halottak számáról nincs adat. P

 8.A betegségek az állatokat is sújthatják.
Melyik állítás hamis az alábbiak közül?

1899 májusában veszettség üti fel a fejét Padragon. B
1903-ban 53 napon át száj- és körömfájás sújtja a községet. A zárlatot és forgalmi korlátozást október 25-én oldják fel. D
1905-ben szapornyica járvány tizedeli meg a padragi szarvasmarhaállományt. A tenyészbikák 90%-a elpusztul a járványban. T
1933-ben két hónapig tartó sertéspestis járvány pusztítja az állatállományt. P

 9.Padrag és még hat szomszédos község bognárai és kovácsai 1826 januárjában - miután I. Ferenc királytól kiváltságos levelet kaptak - önálló céhet alakítanak.
Melyek ezek a községek?

Ajka, Bódé, Csékút, Kis-Lőrinte, Pusztamiske, Tapolcafő? B
Ajka, Bódé, Csékút, Kis-Lőrinte, Németpolány, Tapolcafő? D
Ajka, Bódé, Csékút, Kis-Lőrinte, Magyarpolány, Tapolcafő? T

10.1911. március 5-én N. István 65 éves jómódú gazda - negyvenévi boldognak látszó házasság után - féltékenységből megöli a feleségét.
Hány éves a feleség?

18 éves B
30 éves D
59 éves T
65 éves P

11. Hány év börtönre ítélte a megyei bíróság?

1 év B
10 év D
20 év T

12. Ez évben már pecsétnyomót is készíttet a község. Alakja kör, átmérője 25 mm. Felirata körben: "PADRAGI KÖZSÉG PETSÉTJE". A közepén (nyújtott) sarló és ekecsoroszja rajza, felettük az évszám.

Tojásdad alakú, 21x28 mm-es pecsétnyomót készíttet Padrag község körben "PADRAGI HELSÉG PETSÉTI" felirattal. Belül leveles gally, ekecsoroszlya és nyújtott sarló stilizált rajza, alattuk az évszám.

Egyszerű, ábra-rajz nélküli, kör alakú, 35 mm átmérőjű pecsétnyomót készíttet a község Budapesten, Felsenfeld Ignácz bélyegzőgyárában, "VESZPRÉM VÁRMEGYE PADRAG KÖZSÉG" felirattal és az évszámmal.

Melyik ez a három évszám?

1747, 1823, 1909 B
1823, 1848, 1909 D
1848, 1909, 1930 T

13.1848. május 9-én 69 padragi férfi esküszik fel nemzetőrnek. Halimbával és Öccsel együtt a csékúti székhelyű kapitánysághoz tartoznak. Kapitány: Boros József, főhadnagy: Mlinarik József, alhadnagyok: Kelemen István és Nagy Ferenc. A század - rajtuk kívül - 2 ???, 17 ????? és 218 gyalogos nemzetőrből áll.

Milyen katonai rangok állnak a kérdőjelek helyén?

??? – hadnagy B
??? – őrnagy D
????? – baka T
????? – káplár P

14.A Padragi Református Egyházközség megkezdi a születési, házasságkötési, halálozási anyakönyvek vezetését. Erre a talált források szerint két dátum is valószínűnek tűnik.
Melyek ezek?

1526, 1537 B
1737, 1798 D
1830, 1833 T

15.A reformátusok hosszas kérvényezés után engedélyt kapnak az uralkodótól egy 233 ülőhelyes templom építésére. A felépült templom síkmennyezetes, 7 és fél méterszer 15 és fél méter belső térrel, 150 ülőhellyel, egyemes zárású szentéllyel.
Ki volt ekkor az uralkodó?

II. Lipót király B
Mária Terézia királynő D
II. József király T

16.Néhány esemény a világháborús időkből.
Melyik dátum - esemény párosítás helyes?

1913 – Kötelezik bevonulásra az 1897-ben született és fegyveres szolgálatra alkalmas fiatalokat. B
1916 – Elrekvirálják a katolikus templom két harangját. D
1918 – A megszálló katonák "malenkij robotra" visznek 10 padragi személyt és a faluban lévő munkaszolgálatos katonákat. T
1946 – A községi katonai parancsnokság ismételten felszólítja a 16-48 év közötti férfi lakosokat, hogy a német csapatokkal együtt vonuljanak (vissza) nyugat felé. Az érintettek zöme azonban a "nyugatra vonulás" helyett elrejtőzik az erdőben. P

17.Aschner Lipót és társai "megalapítják" a padragi szénbányát. Először a külszíni létesítményeket kezdik el építeni, majd 1941 februárjában megkezdődik a Szkip-akna, s vele párhuzamosan a Táncsics szállítóakna lemélyítése. Az utóbbit személy- és anyagszállításra rendezik be. (Eredetileg a Szkip-aknát tervezték erre a célra, de a lemélyítés közben több mint egy méterrel eltértek a függőlegestől, ezért csak légaknaként szolgálhatott.) Mindkét akna 248 méter mély lett.
Mikor készültek el ezek az aknák?

Szkip-akna 1941, Táncsics-akna 1942 B
Szkip-akna 1944, Táncsics-akna 1945 D
Szkip-akna 1945, Táncsics-akna 1944 T

18.A "megye" 1949-ben elmarasztalja Padrag községet, mert a begyűjtési versenyben a legrosszabbak közé tartozik. (Ajka 166 százalékot ért el.)
Hány százalékot teljesített Padrag?

99 % B
49 % D
29 % T

19.1959. augusztus 10-én az iskola egyik tanárát nevezik ki az általános iskola igazgatójának, aki azután több mint 30 éven át, nyugdíjazásáig igazgatja, fejleszti a község (majd városrész) iskoláját.
Ki ő?

Pusztaszeri Károly B
Varga Ilona D
Koczka István T
Németh István P

20. Néhány esemény még a szénbánya történetéből.

Melyik dátum – esemény hamis?

1944 – A bánya kiépíti a bányatelep vízvezeték hálózatát - "kárpótlásul" - mert az alábányászás "mellékhatásaként" a kutak kiapadnak. B
1957 – A Táncsics-akna mögötti szabad területen 150 bányászlakás épül. D
1959 – A Hunyadi aknából felszínre hozzák az első csille szenet (építését 1952-ben kezdték el, s a legkorszerűbb bányabiztosítási létesítményekkel szerelték fel). T
1962 – A bányában beomlik a kőzet és két ember halálát okozza. (Ebben az évben egyesül Padrag és Csékút község Padragkút néven.) P
   

Összeállította: burcsi (2011.08.20.)

Forrás: Tilhof Endre: Padrag, anno ...
Történeti kronológia és adattár, a kezdetektől 2004-ig

Vissza a kezdőoldalra