Dr. Jókay- Ihász Miklós
Ajka díszpolgára 1930. március 9.

Március hó 9- én avatták fel fényes ünnepségek közepette az ajkai új községházát.

Belák Endre járási főszolgabíró, dr. Szalay László járási tiszti orvos és az elöljáróság kíséretében tekintette meg a monumentális épületet, amelyben elhelyezést nyertek nemcsak a községi irodák és helyiségek, hanem otthonra talált abban a község vezető jegyzője, a körorvos, a körállatorvos és a leventék is. Az egyes lakóhelyiségek megszemlélése után díszközgyűlés volt, melyen az elöljáróság, képviselőtestület és a községi lakosság színe- javán kívül megjelent dr. Jókay-Ihász Miklós országgyűlési képviselője, Lestyán János járási testnevelőségi felügyelő. A díszközgyűlést Belák Endre járási főszolgabíró nyitotta meg, aki beszédében kifejezésre juttatta azt a meggyőződését, hogy Ajka nagyközség jövőjét és fejlődését biztosítja polgárai áldozatkészsége és azon maradandó művek, melyek napról- napra a községben létesülnek. Ezután átadta a községházat megőrzés végett Pintér Károly bírónak, aki válaszában ígéretet tett arra, hogy a község minden egyes polgárával vállvetett módon fog a szülőfaluja fejlesztése és felvirágoztatása érdekében dolgozni.

Lakner Károly után, aki a községháza építése pénzügyi kérdéseit tárta fel, dr. Kovács Sándor körállatorvos ünnepi beszéde következett, aki a község legutolsó tíz év történetét és a jövő feladatait vázolta, majd előterjesztette az elöljáróság határozati javaslatát, melynek alapján a képviselőtestület nagy lelkesedés és ováció közepette Belák Endre járási főszolgabírót és dr. Jókay- Ihász Miklós országgyűlési képviselőt a község fejlesztése és felvirágoztatása érdekében kifejtett tevékenységükért a község DÍSZPOLGÁRAIVÁ választotta, és ugyanakkor jegyzőkönyvi szavazott ajkai Nirnsee Ferencnek, és a Kossuch gyár igazgatóságának, mert méltányos és előnyös kölcsönök juttatása révén biztosították a községháza felépítését, és így Ajka kikerülhette a terhes bankkölcsön felvételét.

Belák Endre járási főszolgabíró és dr. Jókay-Ihász Miklós országgyűlési képviselő meghatottan mondottak a kitüntetésért köszönetet, ígéretet tévén arra, hogy miként eddig, úgy a jövőben is minden erejükkel Ajka község előrehaladásán és felvirágoztatásán fognak dolgozni. Novák Rezső ág. h. ev. lelkész beszédében, aki elismerését és a község osztatlan szeretetét fejezte ki Lakner Károly főjegyző működése felett, Filó István levente szép beszédében köszöntötte dr. Jókay-Ihász Miklóst, aki a községháza felépítéséhez 20000 pengő kedvezményes állami kölcsönt eszközölt ki. A képviselő hazafias lelkesedéstől áthatott nagyhatású beszédében egy szebb, jobb boldogabb jövő reményét fejezte ki.

A díszközgyűlést az ajkai üveggyári dalárda Himnusza zárta be. A díszközgyűlés után Lestyán János járási testnevelési felügyelő szép beszéddel búcsúztatta el a 21-ik életévüket betöltött és a levente egyesületből kilépő leventéket akiknek ez alkalommal művészies kivitelű emléklapokat adott át. Majd a leventék két díszszázada a kilépő bajtársak és ünneplő közönség előtt díszmenetben vonult el.

Községháza avatás és díszpolgár választás Ajkán
Devecseri Újság 1930. március 16.