BEZERÉDJ VIKTOR

1855. november 29-én született Veszprémben. Középiskolai tanulmányait Veszprémben és Székesfehérvárott végezte, a jogot Budapesten hallgatta, s élénken részt vett a joghallgatók segélyegylete és a tud. és műegyetemi olvasókör ügyeinek vezetésében. 24 éves korában, miután a megyékről tanulmányt bocsátott közzé, jogtudorrá avattatott. E minőségben félévet a bécsi egyetemen töltött.

1880. megyei szolgálatba lépett mint második aljegyző. Jó iskolája volt, úgy édes atyja, akkori alispán, mint ennek nemsokára bekövetkezett halála után Vághelyi Dezső alispán vezetése alatt. Az atyja halálával megürült állásoknak fokozatos előléptetés utján történt betöltése folytán, az 1881. év tavaszán a vármegye I. aljegyzőjévé választatott, s egyszersmind t. főjegyzővé neveztetett ki, mely állását egész 1885-ig töltötte be, midőn Kissovich képviselő bekövetkezett halála után a szabadelvű párt őt jelölte és választotta meg a veszprémi kerület képviselőjévé.

Veszprémben társadalmi téren sokat fáradt: a város szépítése, jótékonysági institutiói érdekében. A ház napló bíráló bizottságának jegyzője.

1889-ben háznagynak választották, de a következő esztendőtől már a belügyminisztériumban dolgozott különféle beosztásokban. Volt államtitkár is. 1907-ben elnyerte Veszprém város díszpolgára címet.

1913. november 2-án halt meg Budapesten.